Jaký je rozdíl mezi pojmy dítě, mladistvý, nezletilý?

V trestně právních předpisech se dítětem rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. Mladistvým pak je osoba, která již dovršila patnáctý rok věku, avšak nepřekročila osmnáctý rok věku a je tedy relativně trestně odpovědná.

Dítě

Pojem dítě je používán a vymezen v různých právních normách. V souladu s Úmluvou o právech dítěte se dítětem rozumí osoba, která nedosáhla osmnáctého roku věku. V občanskoprávních předpisech se tato osoba nazývá nezletilou, a to za předpokladu, že zletilosti nenabyla dříve, což je podle platných právních norem České republiky možné pouze uzavřením manželství. Podle občanského zákoníku zletilost, tedy způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v plném rozsahu, vzniká dosažením osmnáctého roku věku.

Mladistvá/mladistvý

Trestně odpovědní jsou lidé od dovršení patnáctého roku věku.  Kdo v době spáchání činu nedovršil 15. rok svého věku, není trestně odpovědný. I přesto, že dítě mladší 15 let není trestně odpovědné, může se v některých případech na návrh státního zastupitelství dostat před soud pro mládež, kde platí zvláštní režim. Jedná se o případy, kdy se dítě mladší než 15 let dopustí činu, který by byl u dospělých posuzován jako trestný čin. Soudce rozhoduje o opatřeních, která jsou potřebná k jeho nápravě. Především  jde o řešení situace u dítěte a o jeho ochranu před škodlivými vlivy, o vytvoření podmínek k zabránění pokračujícího negativního chování  a o ochranu společnosti před pácháním protiprávních činů. 

Trestní  řízení ve věci dětí mladších 15 let

Každý protiprávní skutek je vyšetřován a zaznamenán  do protokolů na Policii ČR v místě, kde se čin stal. Po výsleších svědků, dětí, které čin jinak trestný spáchaly, a ohledání místa činu končí svoji práci Policie ČR, která poté zasílá spis státnímu zastupitelství. Státní zastupitelství zastupuje stát v případech stanovených zákonem. Státní zástupce  posoudí závažnost  činu jinak trestného a navrhuje soudu uložení opatření podle § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Náklady na řízení u dětí nese plně stát. Nezletilé dítě  má v tomto  řízení ustanoveného opatrovníka, kterým je advokát.

Druhy opatření: 

 • Výchovná povinnost. 
 • Výchovné omezení. 
 • Napomenutí s výstrahou. 
 • Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče. 
 • Dohled probačního úředníka.
 • Ochranná výchova.

 

 

Trestní  řízení ve věci mladistvých

Za mladistvého považuje zákon toho, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý rok věku. Trestný čin mladistvého se nazývá provinění.  Mladistvý musí mít vždy obhájce. Do vazby jej lze vzít jen v opravdu výjimečných případech. Mohou mu být uložena trestní opatření v poloviční sazbě než u dospělých.

Je-li mladistvý soudem shledán vinným, neukládá se mu trest, ale  opatření. Zákon zná tři druhy opatření: 

 • výchovná opatření, 
 • ochranná opatření, 
 • trestní opatření. 

Soud rovněž může upustit (případně podmíněně upustit) od uložení opatření, zejména pokud se pachatel k činu dozná, nahradí způsobenou škodu, projeví účinnou lítost a odhodlání napravit se.

Každý může v životě udělat závažnou chybu, nemusí přitom pasivně čekat na trest (opatření). Ne každý mladistvý se musí dostat k soudu. Jestliže se k činu dozná, poškozenému nahradí škodu a svým chováním dá znát, že se dostatečně poučil, může být trestní řízení skončeno trestním odklonem. 

V souvislosti s řízením před soudem vznikají účastníkům náklady. Tyto náklady  je povinen uhradit mladistvý, který byl  uznán pravomocně vinným.

Všechny zúčastněné orgány, tj. policejní orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. O problematice trestně-právní odpovědnosti dětí a mladistvých bezplatně informují úředníci Probační a mediační služby ČR, případně i  kurátoři pro mládež městských úřadů.

 

Přestupkové řízení

Přestupek

Přestupkem označujeme zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů anebo o trestný čin.

Pachatelem je fyzická osoba, která má schopnost vlastním jednáním spáchat delikt a zároveň nést důsledky svého jednání. 

Za přestupek není odpovědný: 

 • Kdo v době spáchání přestupku nedovršil patnáctý rok svého věku. 
 • Kdo pro duševní poruchu v době spáchání přestupku nemohl rozpoznat, že páchá delikt. 

Odpovědnosti se však nemůže zbavit ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl požitím alkoholu nebo jiné návykové látky.

Přestupky projednávají: Obecní úřady, Policie ČR  a další. Sankce mohou být uloženy formou napomenutí, uložení pokuty a zákazem činnosti.

 

Další informace naleznete na těchto webových stránkách: 

www.justice.cz  

www.trestni-rizeni.com

www.pmscr.cz

 

Our website is protected by DMC Firewall!